top of page

【JET Talk】Frenzi Music現場演繹《我們的航海時代》

謝國維同馮穎琪七年前成立音樂廠牌Frenzi Music,不知不覺咁簽咗幾個志同道合嘅音樂單位,呢個時候又膽粗粗咁租咗個場搞個音樂會。現場聽佢哋演繹為音樂會而寫嘅新歌《我們的航海時代》,望住呢班努力做音樂嘅面孔,唔知點解,都幾感動。


bottom of page